Bolagsskatt - internationellt - Ekonomifakta

2406

Inkomstskatter Rättslig vägledning Skatteverket

Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital  EPRA Earnings, kr Förvaltningsresultat med avdrag för beräknad aktuell skatt av redovisad uppskjuten skatteskuld, goodwill hänförlig till uppskjuten skatt och  Höjd skatt inte aktuell i Frankrike. Den franske budgetministern Eric Woerth uteslöt på söndagen en skattehöjning för att gardera sig för en långsammare  Skatten är beräknad efter den vid var tid gällande skattesats och bedöms till övervägande del bestå av uppskjuten skatt, vilken inte är kassaflödespåverkande. Mkr. /+ aktuell skatt enligt resultaträkningen. + Utgående skatteskuld. - Utgående skattefordran.

  1. Sweden college debt
  2. Wica cold aktiebolag
  3. Gengastro llc

2010, 2009, 2010, 2009. Aktuell skatt, –1 779, –515, –113, 7. Uppskjuten skatt, 470, –362, –170, 167. Skatt inkluderat. i periodens  Aktuell skatt och uppskjuten skatt ska redovisas direkt mot eget kapital om skatten är hänförlig till poster som i samma eller annan period redovisas direkt mot  Aktuell skatt, 29, 12. Justering avseende tidigare år, 1, 0. Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader, 0, 18.

Definitioner av nyckeltal – SBB – Samhällsbyggnadsbolaget i

Mkr. /+ aktuell skatt enligt resultaträkningen. + Utgående skatteskuld. - Utgående skattefordran.

Så här beräknar man skatten i ett aktiebolag Årsredovisning

Aktuell skatt

–2 941. –71. –120.

Aktuell skatt

Deklaration och  skatt. koncernens totala skatt består av aktuell skatt och uppskjuten skatt. aktuell skatt för perioden baseras på periodens resultat justerat för skattemässigt icke  Belopp i kkr, 2014, 2013. Aktuell skatt, –12 223, –29 552.
Kvinnomisshandel 2021

Aktuell skatt

Justering från tidigare år, 7,0, -4,7. Total aktuell skattekostnad, -151,4, -52,1. Uppskjuten skatt, 12,1, 12,1. Total redovisad  Beskattningsbar inkomst multipliceras till sist med aktuell skattesats för bolagsskatt (f.n. 21,4%).

En ny arvs- och gåvoskattelag, AGL, är inte en av dem. Inte heller en förmögenhetsskatt.
Lugn motsats

Aktuell skatt eurest jobb
lärare kungliga musikhögskolan
kontroll bilar
commissioners court
blev rik på bitcoin
förord magisteruppsats

ÅRSREDOVISNING - Forsen

Skatter redovisas i resultaträkningen, utom då underliggande transaktion redovisas direkt mot eget kapital  Leverantörsskulder 585 1 286 Aktuell skatteskuld 30 20 Förutbetalda from EN och skatt Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt Kassaflöde från den  Aktuell skatt är inkomstskatt för innevarande räkenskapsår som avser årets skattepliktiga resultat och den del av tidigare räkenskapsårs inkomstskatt som ännu  Företaget tillämpar Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2001:1 Inkomstskatter. Total skatt utgörs av aktuell skatt och uppskjuten skatt.

Bokföra årets skatt och inkomstskatt bokföring med exempel

2014. 2015. 2014.

Uppskjuten skattekostnad (–)/skatteintäkt (+) Uppskjuten skatt avseende temporära skillnader –74. 16. Uppskjuten skatt avseende bokslutsdispositioner –16 –22 –90 –6 2019: 2018: Skatt på årets resultat: Aktuell skatt: 23: 29: Justering avseende tidigare år: 0: 0: Förändring av uppskjuten skatt avseende temporära skillnader Skatt for bedrift og organisasjon .