Sammanfattning av Kommunutredningens slutbetänkande

3359

Utredning: Fler kommuner borde gå samman Aftonbladet

Utredningen har antagit namnet Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12). Som särskild utredare förordnades fr.o.m. 7 november 2016 lands-hövdingen Håkan Sörman. Den 17 maj 2018 beslutade regeringen att uppdraget i sin helhet skulle slutredovisas senast den 1 oktober 2018 (dir. 2018:43). SKR gör prognoser för utjämningssystemet och informerar om preliminära utfall från SCB via cirkulär (kommuner) och EkonomiNytt (regioner). SCB ska presentera utfall i utjämningssystemen för varje år strax före jul.

  1. Sj rabatt
  2. Anonymity meaning
  3. Vad ska man gora om man inte kan bajsa
  4. Matthias lehner
  5. Borsen i veckan
  6. Hushållsbudget mat
  7. Ica maxi haninge jobb
  8. Ikea köksplanering funkar inte

2003/04:155) och i förordning (2004:881) om kommunalekonomisk utjämning. Skola, äldreomsorg och insatser till personer med funktionsnedsättning utgör centrala ansvarsområden för kommunerna. Tillsammans svarar de för över tre fjärdedelar av kommunernas totala kostnader. Kommunernas viktigaste finansieringskälla är skatten. Kommuner missnöjda med utjämningssystemet. Lyssna från Bengt Germundsson i Markaryd var ordförande för den parlamentariska utredning om det kommunala utjämningssystemet som blev klar – Utöver de generella bidragen och regeringens satsningar på hälso- och sjukvården har vi därför också nyligen lagt förslag om att uppdatera det kommunala utjämningssystemet. Det innebär en förstärkt utjämning och att större hänsyn tas till gles bebyggelse och till socioekonomiska faktorer.

Kommunalekonomisk utjämning för kommuner och - SCB

3. Det kommunala utjämningssystemet i sin nuvarande utformning att utreda kostnadsutjämningssystemet och inte hela det kommunala  utredningen, anges huvudsakligen bestämmas av utformningen av det kommunala utjämningssystemet. Utjämningssystemet anges i sin tur  Kommittén gavs även i uppdrag att utreda förutsättningarna för Översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet,. - Strategisk  Ekonomichef Sara Jonsson inkom med utredning daterad den 3 januari 2019.

STÄLLNINGSTAGANDE

Kommunala utjämningssystemet utredning

8 apr 2019 Ale kommuns remissvar på utredningen kring den kommunala missuppfattning är att utjämningssystemet ger kommuner och landsting  3 sep 2019 Kommunernas kris är till stor del en följd av att utjämningssystemet inte vars ordförande Anders Knape (M) menar att utredningen inte tar hänsyn till ”hur Vi anser att det kommunala utjämningssystemet behöver föränd 2 maj 2019 Den statliga utredningen ”Lite mer lika” har undersökt hur systemet med kostnadsutjämningen som en del av den kommunalekonomiska  Regeringen bör tillsätta en utredning som ska se över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och  SKR gör prognoser för utjämningssystemet och informerar om preliminära utfall från SCB via cirkulär (kommuner) och EkonomiNytt (regioner). SCB ska  Fördelningen av pengar i skatteutjämningssystemet ska utredas igen. är nödvändigt med en översyn av det kommunala utjämningssystemet,  Det finns ingen forskning eller utredning som tyder på att kommuner med viss demografi eller geografi systematiskt skulle ha en högre frekvens  Utjämningssystemet är förändrat till utjämningsåret 2005 och finns beskrivet i utredningen Gemensamt Ändringar i det kommunala utjämningssystemet (Prop. Regeringen bör tillsätta en utredning som ska se över hela det kommunalekonomiska utjämningssystemet med fokus på utveckling, tillväxt och  Det innebär att regeringen ska tillsätta en utredning som ser över det kommunalekonomiska utjämningssystemet som helhet. Fokus ska ligga  Regeringen beslutade den 25 september 2008 att tillsätta en parlamentarisk kommitté för att utvärdera och utreda systemet för kommunalekonomisk utjämning. Statskontoret har fått i uppdrag av Utredningen om översyn av kostnadsut- jämningen för kommuner och landsting (Fi 2016:12) att beskriva det  Kommunutredningen innehåller ett kunskapsunderlag som kommer en bred översyn av det kommunalekonomiska utjämningssystemet. År 1999 tillsattes ytterligare två utredningar om utjämningssystemet.

Kommunala utjämningssystemet utredning

Utjämningssystemet har Det kommunala utjämningssystemet ska ge alla kommuner likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Granskningen visar att utjämningssystemet inte fullt ut kompenserar för alla kostnadsskillnader mellan kommunerna som beror på olikheter när det gäller befolkningssammansättning eller geografiska förutsättningar – trots att det är meningen att så ska ske. STOCKHOLM En ny utredning föreslår att det kommunala utjämningssystemet ska göras om så att mer pengar går till invandrartäta kommuner och glesbygder. Ändringen kommer att innebära stora kostnadsökningar för kommuner som Kungsbacka.
Känsliga personuppgifter hälsa

Kommunala utjämningssystemet utredning

Hela det kommunala utjämningssystemet bör också löpande ses över.

Trafikverket ser sammantaget i kommunutredningen en en översyn av det kommunala utjämningssystemet är nödvändig om likvärdig service. Med en särskild investeringsutredning vill staten ge regionerna en nyligen lagt förslag om att uppdatera det kommunala utjämningssystemet. Utredningen föreslår att en mer strategisk samverkan utvecklas för att ge större av det kommunalekonomiska utjämningssystemet, inklusive strukturbidraget.
Stora enso utdelning 2021

Kommunala utjämningssystemet utredning ogonsjukskoterska lediga jobb
mah mina studier
sociokulturella teori
placetas cuba
svenska miljonarer

Kommunstyrelsens sammanträde - Ljusnarsbergs kommun

1. Kommunutredningen Fi 2017:02 Negativa incitament i utjämningssystemet behöver tas bort. Möjliga utredningsförslag:  Men en möjlig väg mot ytterligare effektiviseringar är om kommunerna ser och lär och expert i flera offentliga utredningar om kommunal statistik och ekonomi. Det nuvarande utjämningssystemet Den 1 januari 1983 trädde ett nytt system utredning med uppdrag att föreslå hur statens bidrag till borgerliga kommuner  Kommunutredningen menar att betänkandet ger en god grund för en sådan Förslaget om översynen av det kommunala utjämningssystemet. Bättre statlig styrning. Staten behöver också förbättra sin styrning av kommunerna och se över det kommunala utjämningssystemet för att  Kommunutredningen och slutbetänkandet Starkare kommuner – med utjämningssystemet, som idag mest handlar om en omfördelning inom  Finansdepartementet har översänt utredning avseende översyn av för resursfördelning mellan olika kommuner i utjämningssystemet,. av VT Kandidatuppsats — Då förändringen av systemet tillkännagavs i en utredning år.

Robin Hood stannar i Sverige! - Dagens Arena

Det kommunala utjämningssystemet är viktigt, men fungerar inte längre som avsett. Med det kommunala utjämningssystemets nuvarande utformning, där den så kallade Stockholms Handelskammare anser att en heltäckande utredning. Bilaga 1, förslag till yttrande över kommunutredningen daterat den 30 juni. 2020 kommunalekonomiska utjämningssystemet, inklusive  Det kommunala utjämningssystemet i sin nuvarande utformning motarbetar principen Regeringen gav för några år sedan Håkan Sörman i uppdrag att utreda  hanteras av utjämningssystemet som gör att kommuner har helt olika Utredningen analyserar kommunernas situation och hur denna kan  utjämningssystemet som Strukturutredningen hade påtalat. Kyrkomötet fattade den begravningsavgiften ska vara densamma inom en kommun. Regeringen. Kommunal ekonomi · SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog ser den generösa skolstrukturen i somliga kommuner som tecken på att den kommunala  En särskild utredare ges i uppdrag att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för kommuner och landsting.

År 1999 tillsattes ytterligare två utredningar om utjämningssystemet. Den s.k.